Emergency Rental Assistance Vietnamese

Release date: 10/05/2021
Sponsored by: County Administrative Office

Emergency Rental Assistance

Sắc lệnh mở rộng quyền bảo vệ người thuê nhà trong 60-ngày lên thời hạn 90-ngày

Vào thứ Ba, ngày 21 tháng Chín năm 2021, Ủy Viên Hội Đồng Quận Washington đã thông qua bằng cách nhất trí bỏ phiếu cho Sắc Lệnh Khẩn Cấp 880 (Emergency Ordinance 880), mà sẽ kéo dài thời gian bảo vệ người thuê nhà 60-ngày trong Dự Luật Thượng Viện 278 (2021) (Senate Bill 278 (2021)) lên đến thời gian 90-ngày. Hiệu quả ngay lập tức.

Với việc thông qua sắc lệnh của quận, giờ người thuê nhà sẽ có 90-ngày bảo vệ khỏi bị trục xuất thay vì 60-ngày được bảo vệ, sau khi người thuê nhà xuất trình cho chủ nhà bằng chứng về đơn xin hỗ trợ thuê nhà. Sau khi đơn đăng ký được hoàn tất, người thuê nhà sẽ nhận được thông báo rằng đơn đăng ký đã được nhận. Người thuê nhà nên chia sẻ sự xác nhận này với chủ nhà của họ để được bảo vệ khỏi bị đuổi ra khỏi nhà vì không trả tiền thuê nhà trong 90-ngày nữa, nếu họ sống ở khu vực chưa hợp nhất của Quận Washington, và 60-ngày nếu họ sống ở các khu vực hợp nhất khác của quận.

Để giúp hiểu rõ hơn ranh giới khu vực pháp lý, nhân viên của Quận sẽ tạo một bản đồ để xác nhận tính đủ điều kiện cho gia hạn 90-ngày. Kiểm tra trang này thường xuyên để truy cập tính năng của bản đồ.

“Đại dịch này không chỉ đe dọa sức khỏe cộng đồng mà còn cả nền kinh tế của chúng ta, và tác động của cả hai đều không tương xứng đối với những người đã từng không được phục vụ trong lịch sử qua nhiều thế hệ,” Chủ Tịch Ủy Viên Hội Đồng Quận Kathryn Harrington cho biết. “Chúng tôi biết rằng 40% các đơn vị cho thuê nằm ở Quận Washington chưa hợp nhất, lệnh tạm hoãn kéo dài này được luật tiểu bang cho phép sẽ cung cấp cho hàng nghìn người trong cộng đồng của chúng ta cơ hội ở lại nhà của họ đồng thời cung cấp cho nền kinh tế địa phương của chúng ta thời gian để tạo dựng lại các công việc cần thiết và xác định các nguồn thu nhập."

Vào tháng Tám, Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ đã hủy bỏ gia hạn lệnh cấm trục xuất liên bang do Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) đưa ra, khiến một số người thuê nhà ở Quận Washington phải đối mặt với khả năng bị trục xuất. Những thách thức khác bao gồm tồn đọng các đơn đăng ký ở cấp tiểu bang và quận cho đến khi giải ngân thanh toán, khả năng xử lý số lượng người nộp đơn cũng như sự chênh lệch về chủng tộc được nhấn mạnh bởi đại dịch.

Tổ Chức Hành Động Cộng Đồng của Quận Washington đã làm việc với các cơ quan cụ thể về văn hóa và ban sức khỏe cộng đồng liên hệ với nhân viên theo dõi để xử lý đơn đăng ký. Việc mở rộng những nỗ lực này tiếp tục được khám phá. Để biết thông tin về hỗ trợ cho thuê khẩn cấp và các nguồn tư liệu khác, hãy truy cập www.co.washington.or.us/Housing/ hoặc liên hệ trực tuyến 2-1-1 tại www.211info.org hoặc bằng cách gọi 2-1-1.

Khi thông qua sắc lệnh, hội đồng quản trị hành động với tư cách là Hội Đồng Quản Trị Ủy Viên Quận chứ không phải cơ quan y tế địa phương. Do đó, sắc lệnh chỉ áp dụng ở các khu vực chưa hợp nhất của quận. Các thành phố có thể áp dụng các sắc lệnh tương tự để bảo vệ cư dân của họ trong các khu vực hợp nhất.

Chúng tôi khuyến khích các cư dân của Quận nộp đơn cho chương trình Hỗ Trợ Cho Thuê Khẩn Cấp. Để tìm hiểu thêm về cách đăng ký hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp, hãy nhấp vào liên kết này https://www.co.washington.or.us/Housing/COVID-19/index.cfm hoặc truy cập trang web Cộng Đồng Hành Động để nhận hỗ trợ cho việc nộp biểu mẫu hỗ trợ cho thuê khẩn cấp https://caowash.org/programs/housing-stability/renter-support.html

Media Contact:

Silvia Pereida, Public Affairs and Communications Coordinator
5033070932
Silvia_Pereida@co.washington.or.us